16 136 wizyt
15 49.0138 8.38624 1 4000 1 https://mateuszczech.pl 300
kalendarz tresci

Kalendarz treści. Twój przewodnik po social media.

16 137 wizyt

Świat social media to plą­ta­nina plat­form, algo­ryt­mów. Budowa komu­ni­katu to pro­ces, który roz­war­stwia się na poszcze­gólne źró­dła, two­rząc całość. Spójny obraz. Chciał­bym Ci przed­sta­wić narzę­dzie, które Ci w tym pomoże. Narzę­dzie, które znane jest wielu, lecz nie­wielu się nim dzieli. Przy­go­to­wa­łem dla Cie­bie Twoją wła­sną wer­sję, którą możesz dodat­kowo sper­so­na­li­zo­wać. Naj­pierw tro­chę Ci o nim opo­wiem. Gotowa?

Kalendarz treści – po co?

Aby dostrzec praw­dziwą war­tość w narzę­dziu, należy doj­rzeć szanse, jakie stwa­rza. A umówmy się, tabelka w Excelu robi co naj­wy­żej wra­że­nie na teście zawo­do­wym w tech­ni­kum. Wiele narzę­dzi do pla­no­wa­nia tre­ści, które są dostępne chowa opcję kalen­da­rza. Za wer­sjami płat­nymi oczywiście (Hoot­su­ite ma tę opcję dar­mową, ale to cho­ler­nie brzyd­kie narzę­dzie). Dla przykładu, w Bufferze musisz zapłacić conajmniej 10$.

Kalen­darz tre­ści to sku­teczne narzę­dzie do pracy z zespo­łem, czy z klien­tem. Pra­cu­jąc na wspól­nym doku­men­cie może­cie nano­sić poprawki, zmiany i to w cza­sie rze­czy­wi­stym. W łatwy spo­sób przygotujesz trzy wer­sje do wyboru dla klienta. A to w pracy fre­elan­cera dużo uła­twi – satys­fak­cja gwa­ran­to­wana.

[easy-subscribe design=”design2″]

Dlaczego?

Jeżeli pra­cu­jesz w social media, to dosko­nale wiesz jak ważne jest sze­ro­kie spoj­rze­nie. Takie, które daje ogląd na to co wyda­rzy się za tydzień, czy dwa. Na eta­pie pla­no­wa­nia to bar­dzo istotne. Przy­go­to­wa­nie kre­acji nawią­zu­ją­cych do kon­kret­nych wyda­rzeń, czy przedstawienie produktu w otoczeniu kontekstu – to działa. A real time mar­ke­ting też można zapla­no­wać!

Kalen­darz tre­ści pozwoli Ci także ana­li­zo­wać poszcze­gólne bloki. Co zadzia­łało, a co nie osią­gnęło zało­żo­nego celu. Z per­spek­tywy cią­głego dąże­nia do jesz­cze lep­szych wyni­ków, to cholerni istotne.

kalendarz treści

Planowanie i egzekucja.

Jeżeli zasta­na­wiasz się, w jaki spo­sób zabrać się za wyko­rzy­sta­nie kalen­da­rza tre­ści to mam dla Cie­bie kilka wska­zó­wek. Pokrótce pokażę, Ci jak to wygląda u mnie oraz na co warto zwró­cić uwagę. Pamię­tam jak trzy lata temu, pierw­szy raz roz­pi­sy­wa­łem kalen­darz tre­ści – masa­kra. Pokażę Ci jak tego unik­nąć..

# Po pierwsze kanały komunikacji.

Ich okre­śle­nie pozwoli Ci ska­te­go­ry­zo­wać źró­dła w obrę­bie, któ­rych będziesz się poru­szała. Przy­kła­dowy sce­na­riusz zakłada obec­ność na Face­bo­oku, Insta­gra­mie, Twit­te­rze. Warto jed­nak uwzględ­nić także wysyłkę new­slet­tera, czy wpisy na blogu. Wszyst­kie te ele­menty muszą ze sobą współgrać. Spójny obraz, pamię­tasz?

Ogra­nicz liczbę tylko do tych, na którychch fak­tycz­nie pla­nu­jesz dzia­łać. Ja na początku przy­go­to­wa­łem plan na sie­dem, czy osiem platform. Byłem zafa­scy­no­wany moż­li­wo­ściami pla­no­wa­nia, że zapo­mnia­łem, że to tak nie działa. Nie popełniaj mojego błędu, bo szybko się znie­chę­cisz. Ja na całe szczę­ście zmą­drza­łem (tro­chę).


# Po drugie kontekst sytuacji.

Kalen­darz tre­ści pozwoli Ci z wyprze­dze­niem zapla­no­wać treść nawią­zu­jącą do danej sytu­acji. W piątki możesz napi­sać o pracy na week­end, a w ponie­dzia­łek o tym, jak podnieść pro­duk­tyw­ność. Kon­tekst oto­cze­nia wzmac­nia Twój prze­kaz. To tak proste, że wielu o tym zapo­mina.

 Jest jeden waru­nek. Twój komu­ni­kat musi być pro­sty. Czę­sto bowiem jest tak, że kre­acje są zro­zu­miałe tylko dla jego autora. A two­rząc takie kre­acje, powin­naś wziąć pod uwagę, czy Twój czy­tel­nik też to zro­zu­mie.


# Po trzecie wielokanałowość.

Sku­teczne prze­pla­ta­nie tre­ści pomię­dzy kana­łami pozwoli Ci dotrzeć z tą samą tre­ścią do róż­nych osób. Warto uwzględ­nić tu spe­cy­fikę medium, cho­ciażby Twit­ter. Nie ma nic złego, jeżeli dany post powtó­rzysz dwa, czy trzy razy w tygo­dniu. Na Face­bo­oku musisz zachować dłuż­sze odstępu czasu. Na Insta­gra­mie nie musisz poka­zy­wać tego wprost. Sama sym­bo­lika pozwoli Ci stworzyć pełny obraz.

Pro­mu­jąc swoje tre­ści, powin­naś zachować pewien porzą­dek. Twój odbiorca powi­nien czuć, że jest czę­ścią histo­rii. Zmie­nia­jąc kanał komu­ni­ka­cji, powi­nien czuć się kom­for­towo. Nie­prze­my­ślane dzia­ła­nie pro­wa­dzi do dez­orien­ta­cji, a to powo­duje szybką nie­chęć.


# Po czwarte analiza.

Moż­li­wość pod­glądu wszyst­kich wpi­sów i ich seg­men­ta­cji pozwala wyciągać wnio­ski. To krok do tego, aby opty­ma­li­zo­wać swoje dzia­ła­nia. Moni­to­ro­wa­nie tego, które tematy, czy źró­dła spraw­dzają się naj­le­piej, pomogą Ci w przy­szłym pla­no­wa­niu. Dodat­kowo możesz w łatwy spo­sób prze­glą­dać tre­ści sprzed kilku tygo­dniu. Być może warto przy­po­mnieć czy­tel­ni­kom tekst, który cieszył się popu­lar­no­ścią pół roku temu? Recy­kling tre­ści to także ele­ment opty­ma­li­za­cji.

Nie ma nic gor­szego niż zaprze­sta­nie na eta­pie pla­no­wa­nia i egze­ku­cji. Wszystko jest super do momentu, gdy chcemy osiągać jesz­cze lep­sze wyniki. Zro­zu­mie­nie tego, co co działa, a co nie pozwoli Ci osiągnąć. Jesz­cze rok temu rzadko spo­glą­da­łem do sta­ty­styk i nota­tek. Dzia­ła­łem po omacku. Tego typu dzia­ła­nie nie przynosi zamie­rzony efek­tów. Dziś odwie­dzam narzę­dzia do ana­li­tyki nie­mal codzien­nie. Dzięki nim wiem, że dzi­siej­szy tekst był potrzebny. Niemam racji? 😉


kalendarz treści


Co znajdziesz w środku?

Kalen­darz tre­ści jest podzie­lony mie­siącami. 12 arkuszy jest przy­pi­sa­nych do kolej­nych mie­sięcy. Dodat­kowo do każ­dego mie­siąca utwo­rzone są dodat­kowe dwa. Jeden odpo­wie­dzialny za zbiór całej tre­ści, a drugi za pod­su­mo­wa­nie całego mie­siąca. W arku­szu z tre­ścią możesz wpro­wa­dzać wszyst­kie infor­ma­cje na temat inte­rak­cji, zasię­gów. Dodat­kowo możesz wpro­wa­dzać per­sonę, do której był kie­ro­wany oraz link do gra­fiki. Dzięki temu zacho­wasz naj­waż­niej­sze infor­ma­cje w jed­nym miej­scu.

W arku­szu Pod­su­mo­wa­nie znaj­dziesz naj­waż­niej­sze infor­ma­cje z każ­dego mie­siąca. Ilość inte­rak­cji, czy śred­nią ilość wizyt na blogu. Dodat­kowo arkusz auto­ma­tycz­nie wskaże Ci wpisy, które osią­gnęły naj­lep­szy wynik w danym mie­siącu. Dla Insta­grama zli­czana jest naj­więk­sza ilość inte­rak­cji. Narzę­dzie wskaże Ci także tytuł naj­lep­szego wpisu, dzięki czemu w łatwy spo­sób będziesz mogła ziden­ty­fi­ko­wać wpis, o którym mowa. Dostęp do tego typu infor­ma­cji pozwoli Ci zmierzyć efek­tyw­ność Two­ich zało­żeń oraz ziden­ty­fi­ko­wać rze­czy, które działają.

kalendarz treści

Kalen­darz tre­ści został przy­go­to­wany w pełni dla pierw­szych trzech mie­sięcy (sty­czeń – marzec). Dla kolej­nych mie­sięcy należy zdu­pli­ko­wać arku­sze Treść oraz Pod­su­mo­wa­nie. Wszyst­kie for­muły do licze­nia możesz rów­nież kopiować, dzięki czemu stwo­rze­nie kolej­nych arku­szy zaj­muje mało czasu. To zabieg celowy z kilku wzglę­dów. Po pierw­sze kom­fort prze­glą­da­nia. Gdy­bym Ci od razu poka­zał 36 arku­szy mogła­byś się prze­stra­szyć. Po dru­gie chciał­bym Cię zaan­ga­żo­wać w pro­ces two­rze­nia. Śmiało, możesz użyć swoich ulu­bio­nych kolo­rów!

Pobierz

Kalen­darz tre­ści jest cał­ko­wi­cie dar­mowy, umiesz­czony na dysku Google. Wło­ży­łem w jego powsta­nie kil­ka­naście godzin pracy, dla­tego zależy mi na tym, aby dotarł do jak naj­więk­szej ilo­ści osób. Będę wdzięczny za każde udostępnienie jako forma podziękowania 🙂 Poniżej znajduje się kalendarz treści, który przygotowałem dla pierwszych trzech miesięcy roku. Pod koniec każdego miesiąca będę udostępniał kolejny arkusz, na kolejny miesiąc. Oczywiście nie musisz na to czekać, możesz stworzyć własne na podstawie wcześniej przygotowanych.

Dodatkowe arkusze:


Prasówka zSieci na Messengerze


Pra­sówka zSieci to zbiór naj­waż­niej­szych infor­ma­cji ze świata social media i mar­ke­tingu. Publi­ko­wana codzien­nie rano od ponie­działku do piątku w for­mie listy. Dostępna jest zarówno na blogu, jak i na Mes­sen­ge­rze! Co to ozna­cza? Naj­waż­niej­sze infor­ma­cje tra­fiają bez­po­śred­nio na Two­jego Face­bo­oka, bez koniecz­no­ści zaglą­da­nia na fan­page, czy blog. Jedyna co musisz zro­bić, wysłać wia­do­mość na moim fan­page: https://www.messenger.com/t/mateuszczech.blog/

wiadomości social media

Udostępnij:
Kategoria:Narzędzia, Poradniki
POPRZEDNI WPIS
Prasówka zSieci. 10 lutego.
CZYTAJ NASTĘPNY WPIS
Prasówka zSieci. 13 lutego.
O autorze
Mateusz Czech

Sporo czasu spędzam w sieci. Przez ten czas odkryłem setki narzędzi. Są wśród nich te, które mogą pomóc Ci w codziennej pracy. Ponadto jestem gadżeciarzem i fanem technologii. Prywatnie fan Apple. Zawodowo związany z Brand24.

close
Thanks !

Thanks for sharing this, you are awesome !

Przeglądanie witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie Więcej informacji

Ciasteczka cookies na tej stronie są włączone, aby dostarczyć Ci najlepszy możliwy sposób przeglądania. Jeśli kontynuujesz przeglądanie strony, bez zmiany sowich ustawień o ciasteczkach, lub klikniesz "Akceptuj", wyrażasz na to zgodę.

Zamknij