23 810 wizyt
15 49.0138 8.38624 1 4000 1 https://mateuszczech.pl 300
bot na facebooku

Twój własny bot na Facebooku. Poradnik.

23 811 wizyt

W 2016 roku zro­biło się gło­śno o sztucz­nej inte­li­gen­cji i szan­sach jakie stwa­rza. Mar­ke­te­rzy, blo­ge­rzy deba­to­wali o niej na łamach prze­róż­nych kon­fe­ren­cji. Wro­cław­skie wyda­rze­nie Mar­ke­ting Pro­gress w cało­ści było sku­pione na nowej roli mar­ke­tingu. Poza tren­dem zwią­za­nym z wyko­rzy­sta­niem influ­en­cer mar­ke­tingu, czę­sto poja­wiały się roz­wią­za­nia w opar­ciu o boty. Gdy w 2016 po raz pierw­szy zoba­czy­li­śmy w pełni funk­cjo­nal­nego bota na Face­bo­oku cała branża zaczęła się zasta­na­wiać, czy warto. Two­rząc wła­sny kanał komu­ni­ka­cji w opar­ciu o bota mogę Ci powie­dzieć, że warto. A dziś pokażę Ci jak stwo­rzyć wła­snego bota na Face­bo­oku.

Bot na Facebooku – dlaczego warto?

#Po pierwsze zasięg

Tak, zasięg. Bot na Face­bo­oku wyko­rzy­stuje komu­ni­ka­cje za pomocą Mes­sen­gera. Nie jest on podatny na Edge­Rank  (algo­rytm, który odpo­wiada za ilość osób do któ­rej docie­rają Twoje tre­ści) , ponie­waż komu­ni­ka­cja jest prze­nie­siona bez­po­śred­nio do okna chatu. W pełni możesz się sku­pić na budo­wa­niu inte­rak­cji oraz zaan­ga­żo­wa­nia.

#Po drugie wygoda – user friendly

Całość przy­sto­so­wana jest do mobile. A ostat­nie poprawki Face­bo­oka wzglę­dem Mes­sen­gera spra­wiły, że jest to jesz­cze atrak­cyj­niej­szy kanał komu­ni­ka­cji. Mes­sen­ger wciąż zyskuje na popu­lar­no­ści co czyni go miej­scem, któ­rym warto się zain­te­re­so­wać.

#Po trzecie automatyzacja

Nie­za­leż­nie od tego jak bar­dzo będzie zło­żony to możesz go zauto­ma­ty­zo­wać. Wyko­rzy­stu­jąc seg­men­ta­cję, możesz dzie­lić, a na jej pod­sta­wie opty­ma­li­zo­wać swoje dzia­ła­nia. I nawet, gdy Twój czy­tel­nik zde­cy­duje się na inte­rak­cję w trak­cie, gdy wła­śnie oglą­dasz Net­flixa to nic. Nadal możesz go oglą­dać, a bot z uśmie­chem odpo­wie na wszel­kie pyta­nia. Win-win?

A ile kosztuje bot na Facebooku?

A ile jest warta godzina Two­jej pracy? Wła­śnie tyle musisz wło­żyć w to pie­nię­dzy. Rozwią­za­nie, które tutaj opi­suję jest cał­ko­wi­cie dar­mowe, a jedyne co potrze­bu­jesz to poświę­cić swój czas. Mi to zajęło około 20 godzin pracy, co prze­ło­żyło się na 4 dni pracy. Tak powstała w pełni dzia­ła­jąca pierw­sza, wer­sja bota, którą odda­łem swoim czy­tel­ni­kom.
I zapewne są osoby, które nie mają czasu nawet na to, aby wejść na stronę. Rozu­miem (chyba) , ale mimo to, zachę­cam Cię abyś zna­lazł cho­ciaż godzinę czasu, by zapo­znać się z moż­li­wo­ściami jakie ofe­ruje. Im lepiej poznasz narzę­dzie od środka, tym wię­cej moż­li­wo­ści dostrze­żesz. A to prze­łoży się na roz­wój tego kanału komu­ni­ka­cji.

[easy-subscribe design=”design2″]

Narzędzia, które będą Ci potrzebne:

1. Chat­fuel – dar­mowe roz­wią­za­nie, dzięki, któ­remu stwo­rzysz wła­snego bota. Możesz go podłą­czyć do dowol­nego pro­filu, któ­rym zarzą­dzasz. Auto­rzy infor­mują, że pierw­szego bota można już uru­cho­mić po 5 minu­tach kon­fi­gu­ra­cji. Całość wspo­maga wiele tuto­riali oraz opi­sów. Możesz też liczyć na pomoc z mojej strony.

2. Pomysł – bo bez niego żadne narzę­dzie Ci nie pomoże. Przed roz­po­czę­ciem prac, zasta­nów się do czego ma słu­żyć i jaką war­tość ma ofe­ro­wać. Czy chcesz dostar­czać za jego pomocą wia­do­mo­ści, a może wska­zy­wać kon­kretne pro­dukty ze sklepu (na chwilę obecną płat­no­ści za pomocą bota są reali­zo­wane tylko w US)? Dookoła tego będziesz budo­wał swo­jego bota. Anty­cy­pacja wska­zana.

3. Czas – choć pro­stego bota jesteś w sta­nie zro­bić w kilka minut, to bar­dziej zaawan­so­wane rze­czy wyma­gają czasu. Sporą część czasu pochło­nie Ci testo­wa­nie wła­snego bota zanim go jesz­cze opu­bli­ku­jesz. Spraw­dza­nie wszyst­kich moż­li­wych sce­na­riu­szy oraz póź­niej­sza opty­ma­li­za­cja zasad mogą pochło­nąć wiele godzin.

Masz to wszystko? Zaczynajmy!

Krok pierwszy.

Prze­cho­dząc na stronę chat­fuel. com tylko kilka klik­nięć dzieli Cię od kre­atora. Załóż konto i gotowe. Po zare­je­stro­wa­niu ukażą Ci się przy­kła­dowe boty na któ­rych możesz się wzo­ro­wać. To na co warto zwró­cić uwagę to, aby nie podłą­czać bota od razu do swo­jego pro­filu. Gotowe sza­blony możesz mody­fi­ko­wać, lecz na potrzeby porad­nika stwo­rzymy bota cał­ko­wi­cie od nowa. Wybie­ramy zatem opcję: Cre­ate a blank chat­bot.

bot na facebooku

Krok drugi.

Wia­do­mość powi­talna – to moduł, który zoba­czy użyt­kow­nik po uru­cho­mie­niu roz­mowy z Twoim botem. Możesz wyko­rzy­stać ope­ra­tory  (aby wsta­wić imię użyj {{fb_fir­st_na­me}}) do per­so­na­li­za­cji wia­do­mo­ści. Wywo­łują one imię, czy nazwi­sko Two­jego roz­mówcy. Dzięki takim zabie­gom spra­wisz, że roz­mowa sta­nie się bar­dziej ludzka.

bot na facebooku

Przyciski – Twoje call to action. To za ich pomocą użytkownik może uruchamiać kolejne sekcje Twojego bota. Innymi słowy mówiąc, do każdego przycisku jest przypisana konkretna akcja, czy blok. Klikając przycisk A, przechodzisz do sekcji C i tak dalej.

bot na facebooku

Do odpowiedzi możesz przypisać konkretny link, blok z tekstem, czy numer telefonu. Po kliknięciu w odpowiedni segment zostanie wykonana konkretna akcja.

Krok trzeci.

Bloki – są to sekcje, które zawierają w sobie odpowiedź na wcześniej wybraną akcję. Mogą być wywoływane za pomocą słów, które wpisze użytkownik lub przycisków z poprzednich wiadomości. Każdy blok może być początkiem dla kolejnego bloku. W ten sposób możesz budować rozbudowane scenariusze, gdzie użytkownik za pomocą konkretnych akcji wywołuje następne. Dzięki temu możesz zrobić np. quiz, czy opowiedzieć historię, gdzie użytkownik decyduje co było dalej.

Small talk – to sekcja z odpowiedziami, które są wywoływane przez użytkowników. Innymi słowy, są to odpowiedzi na konkretne zapytania. Wywoływane są za pomocą zapytań użytkowników. Dla przykładu, jeżeli użytkownik napisze do Ciebie jaki jest Twój profil na Instagramie to bot automatycznie podeśle mu blok z odpowiedzią i linkiem.

bot na facebooku
To sekcja, która wymaga ciągłego aktualizowania oraz moderowania, ponieważ nie sposób przewidzieć wszystkich możliwości i form zapytań.

Krok czwarty.

Sekcja AI – w sekcji Small talk omawiałem automatyczne odpowiedzi na konkretne zapytania. W sekcji Set up AI możesz je „zaprogramować”. Bot na Facebooku tym ciekawszy im więcej potrafi, dlatego warto spędzić przy tej sekcji trochę więcej czasu. Im więcej rozbudowanych odpowiedzi dodasz tym bardziej atrakcyjny będzie Twój bot.

bot na facebooku

Po lewej stronie wprowadzasz reguły, a po prawej przypisujesz do nich akcje. Do danego zapytania możesz dodać więcej niż jedną odpowiedź, a klikając suwak Random możesz wybrać losowy sposób odpowiedzi.

O czym warto pamiętać?

# Zanim uruchomisz swojego bota warto go przetestować. Jeżeli masz dookoła kilku znajomych warto dać im do testów, aby sprawdzić jak zachowa się bot z potencjalnym użytkownikiem.
# Chatfuel umożliwia podpięcie wielu pluginów, które mogą urozmaicić Twojego bota. Nawet jeżeli nie chcesz ich wykorzystywać to warto zajrzeć do sekcji Plugin.
# Chcesz jeszcze więcej? Oto forum użytkowników Chatfuela, gdzie znajdziesz wskazówki oraz porady od użytkowników: https://community.chatfuel.com/ – nadesłał czytelnik Marius.

[easy-subscribe design=”design2″]

Bot na Face­bo­oku stwa­rza wiele moż­li­wo­ści i szans. Sklepy mogą go wyko­rzy­stać do ofe­ro­wa­nia zni­żek, czy infor­mo­wa­nia swo­ich fanów o limi­to­wa­nych pro­mo­cjach. Blo­ge­rzy mogą wyko­rzy­stać do prze­sy­ła­nia infor­ma­cji o nowym wpi­sie. Dla przy­kładu, mój ser­deczny zna­jomy – Matt Olech, który jest youtu­be­rem stwo­rzył bota, który infor­muje o nowym fil­mie na jego kanale. Moż­li­wo­ści jest mnó­stwo i cie­kaw jestem Two­jego pomy­słu. Podziel się w komen­ta­rzu, a jeżeli masz jakie­kol­wiek pyta­nia odno­śnie Two­jego bota to daj znać, chętnie pomogę.


Nowości social media – prasówka zSieci

Na blogu pro­wa­dzę nowy for­mat dzien­nych wpi­sów. Pra­sówka zSieci to zbiór naj­waż­niej­szych infor­ma­cji ze świata social media i mar­ke­tingu. Publi­ko­wana codzien­nie rano od ponie­działku do piątku w for­mie listy. Od kilku dni jest także dostępna na Mes­sen­ge­rze jako sub­skryp­cja. Co to ozna­cza? Naj­waż­niej­sze infor­ma­cje tra­fiają bez­po­śred­nio na Two­jego Face­bo­oka, bez koniecz­no­ści zaglą­da­nia na fan­page, czy blog. Jeżeli jesteś zain­te­re­so­wana, to wystar­czy wia­do­mość na moim fan­page: https://m.me/mateuszczech.blog

kalendarz treści

Udostępnij:
POPRZEDNI WPIS
Prasówka zSieci. 24 lutego.
CZYTAJ NASTĘPNY WPIS
Prasówka zSieci. 27 lutego.
O autorze
Mateusz Czech

Sporo czasu spędzam w sieci. Przez ten czas odkryłem setki narzędzi. Są wśród nich te, które mogą pomóc Ci w codziennej pracy. Ponadto jestem gadżeciarzem i fanem technologii. Prywatnie fan Apple. Zawodowo związany z Brand24.

close
Thanks !

Thanks for sharing this, you are awesome !

Przeglądanie witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie Więcej informacji

Ciasteczka cookies na tej stronie są włączone, aby dostarczyć Ci najlepszy możliwy sposób przeglądania. Jeśli kontynuujesz przeglądanie strony, bez zmiany sowich ustawień o ciasteczkach, lub klikniesz "Akceptuj", wyrażasz na to zgodę.

Zamknij