7 729 wizyt
15 49.0138 8.38624 1 4000 1 https://mateuszczech.pl 300
bot na facebooku. case study

Bot na Facebooku. Case study.

7 730 wizyt

Boty otwo­rzyły przed nami nowe moż­li­wo­ści. Za ich pomocą możesz doko­ny­wać zaku­pów, czy zagrać w grę. Bot może także słu­żyć jako narzę­dzia do komu­ni­ka­cji z Two­imi czy­tel­ni­kami. Jako że for­mat Pra­sówki zSieci świet­nie się do tego nada­wał, posta­no­wi­łem spró­bo­wać. Mie­siąc temu zbu­do­wa­łem wła­snego bota, a dziś chciał­bym się z Tobą podzie­lić tym, co zepsu­łem. To nie byłoby trudne, dla­tego podzielę się radami, wska­zów­kami i roz­wią­za­niami. Opo­wiem Ci, w jakii spo­sób zaan­ga­żo­wa­łem bli­sko 700 osób. Dowiesz się jakich błę­dów uni­kać, aby ten wynik popra­wić i nie stać się kłęb­kiem ner­wów. Przed nami bli­sko 10 minut lek­tury.

Prasówka zSieci

Case study będzie miało sens, gdy lepiej zro­zu­miesz for­mat, któ­rego doty­czy. Pra­sówka zSieci powstała w natu­ralny spo­sób. Jako osoba, która zde­cy­do­wała się pisać na temat social media i mar­ke­tingu zawar­łem nie­pi­saną umowę z czy­tel­ni­kami – zawsze będę dostar­czał aktu­alną i prak­tyczną wie­dzę. Tylko takie podej­ście jest w sta­nie zagwa­ran­to­wać prze­ka­zy­wa­nie aktu­al­nie potrzeb­nej wie­dzy. Wcze­śniej czy­ta­łem sporo, a two­rząc for­mat pra­sówki, wdro­ży­łem roz­wią­za­nia, które cały pro­ces wspie­rają. Wyko­rzy­stu­jąc Feedly, Todo­ist i wyro­bione nawyki codzien­nie two­rzę listy z naj­waż­niej­szymi infor­ma­cjami.

Dlaczego zdecydowałem się na bota?

Odpo­wie­dzi jest kilka i każda z nich jest praw­dziwa.
Po pierw­sze nie pla­no­wa­łem w naj­bliż­szym cza­sie pro­mo­wa­nia tego for­matu za pomocą reklamy płat­nej. Przy­cią­gnię­cie czy­tel­nika ze wpisu na fan­page, czy new­slet­tera jest dużo trud­niej­sze. Zwłaszcza że con­tent jest publi­ko­wany codzien­nie.
Po dru­gie lubię nowe moż­li­wo­ści. Nie mogłem znieść myśli, że nie mam wła­snego bota. Tech­no­lo­giczny geek we mnie drze­mie.
Po trze­cie to pierw­sza pra­sówka w Pol­sce (a może na świe­cie?), która dostar­cza infor­ma­cje ze świata social media i mar­ke­tingu za pomocą bota i Mes­sen­gera. Ele­ment eks­klu­zyw­no­ści i bycia pierw­szym był bar­dzo kuszący.
Po czwarte bot two­rzy dodat­kowy kanał dotar­cia do moich czy­tel­ni­ków. Oprócz ruchu orga­nicz­nego, new­slet­te­rów, czy wpi­sów na pro­fi­lach social media pozy­skuję ruch z Mes­sen­gera. Docie­ram także do nowej grupy osób w cał­ko­wi­cie inny spo­sób niż reszta.

No okej, ale od początku.

4 lutego po dłuż­szej roz­mo­wie z jed­nym z moich czy­tel­ni­ków zosta­łem natchniony, aby stwo­rzyć wła­snego bota. Począt­kowo zakła­da­łem jego reali­za­cję w póź­niej­szym ter­mi­nie, lecz nie dawało mi to spo­koju. Jako że był to week­end, to posta­no­wi­łem zro­bić to już. Pierw­sze godziny spę­dzi­łem pozna­jąc moż­li­wo­ści roz­wią­za­nia Chat­fuel. Następ­nie prze­sze­dłem przez kon­fi­gu­ra­cję kilku testo­wych roz­wią­zań i byłem gotów do utwo­rze­nia wła­snego bota.

Po 4 dniach i około 20 godzi­nach robo­czo­go­dzin udało się stwo­rzyć w pełni dzia­ła­ją­cego bota (tak mi się wtedy wyda­wało). Dokład­nie 8 lutego o poranku otrzy­ma­łem pierw­szą w pełni funk­cjo­nalną Pra­sówkę zSieci na swo­jego Mes­sen­gera. Rozwią­za­nie testo­wało także kilku zna­jo­mych i dziew­czyna. U wszyst­kich zadzia­łało, więc byłem gotów zapre­zen­to­wać roz­wią­za­nie szer­szej publicz­no­ści.

Szu­ka­jąc alter­na­tyw dla bazy sub­skry­ben­tów new­slet­tera oraz wła­snych kana­łów social media posta­no­wi­łem opu­bli­ko­wać Pra­sówkę na gru­pie social media. Ide­alne miej­sce do spraw­dze­nia, czy takowe roz­wią­za­nie jest potrzebne. Czy znajdą się osoby, które będą chciały dać dostęp do wła­snego Mes­sen­gera? Ponad 30 000 osób zain­te­re­so­wa­nych tema­tyką, poten­cjal­nych czy­tel­ni­ków. No, więc chwilę po 10 rano poszło w świat. Wpis możesz zoba­czyć tutaj.

WSKAZÓWKA

Nie musisz od razu wydawać pie­nię­dzy na reklamę. Grupy na Face­bo­oku umoż­li­wiają dotar­cie do osób, które są zain­te­re­so­wane kon­kretną tema­tyką. To także świetny spo­sób, aby spraw­dzić pro­dukt na gru­pie poten­cjal­nych odbior­ców od strony formy, czy komu­ni­ka­cji.


Ok, super. A co zepsułem?

Przy­go­to­wa­łem dla Cie­bie nie tylko listę rze­czy, ale także opis pro­blemu wraz z roz­wią­za­niem. Sta­ra­łem się opi­sać skutki każ­dego z błę­dów. Mam nadzieję, że dzięki temu unik­niesz tych błę­dów, a tym samym nie będziesz musiał zary­wać kilku wie­czo­rów. Tego Ci życzę, a teraz do rze­czy.

Jeżeli to czytasz to proszę, nie powtarzaj moich błędów.

 

PROBLEM #1

Wdra­ża­jąc kolejne funk­cjo­nal­no­ści jak wybór godziny, czy formy, w jakiejej ma być dostar­czana Pra­sówka zSieci natkną­łem się na pro­blemy zwią­zane z ograniczeniami, jakie ofe­ruje narzę­dzie. Pomimo dzia­ła­ją­cego bota zosta­łem więź­niem wła­snego pomy­słu. Nie mogłem roz­bu­do­wy­wać ani mody­fi­ko­wać struk­tury bez inge­ren­cji w pozo­stałe moduły. Innymi słowy: byłem w du… .

Zasta­nów się, w jaki spo­sób bot ma dzia­łać. Jeżeli Twój bot już działa, to sprawdź, czy ewen­tu­alna zmiana nie wpły­nie na pozo­stałe moduły. Moja pierw­sza wer­sja dzia­łała w pełni, ale nie prze­wi­dy­wała zmian, które będą odpo­wie­dzią na potrzeby czy­tel­ni­ków. I wiem, że ciężko jest to prze­wi­dzieć, jed­nak struk­tura bota powinna być moż­li­wie ela­styczna.

WSKAZÓWKA #1

Całą struk­turę, krok po kroku roz­ry­suj na kartce papieru. Roz­pi­su­jąc sce­na­riu­sze w for­mie drzewa, w łatwy spo­sób dostrze­żesz wszyst­kie słabe punkty. W moim przy­padku pozwo­liło to zop­ty­ma­li­zo­wać pro­ces wyboru formy oraz czę­sto­tli­wo­ści dostar­cza­nia pra­sówki. Pier­wot­nie naj­pierw odpy­ty­wa­łem o czę­sto­tli­wość, a następ­nie o formę. Gene­ro­wało to nie­po­trzebną ilość dodat­ko­wych ście­żek.

Bot na facebooku case study


PROBLEM #2

Nad modu­łem sub­skryp­cji spę­dzi­łem kilka dobrych godzin. Stra­ci­łem kilka wło­sów i prze­spa­łem o kilka godzin mniej. To było naj­więk­sze wyzwa­nie, gdyż mogłem naj­wię­cej stra­cić. Z jed­nej strony użyt­kow­nicy, któ­rzy chcieli się zapi­sać na­dal nie tra­fiali na listę. Z dru­giej strony użyt­kow­nicy, któ­rzy chcieli się wypi­sać także nie mogli tego zro­bić. Strach się przy­znać, ale przez pierw­szy tydzień nikt nie mógł się wypi­sać. Na szczę­ście przez ten okres takich osób były tylko trzy.

Sprawdź dokład­nie, czy użyt­kow­nik może się wypi­sać. Nie ma nic bar­dziej iry­tu­ją­cego niż dzia­ła­nie wbrew woli. Zwłasz­cza jeżeli cho­dzi o pry­watną skrzynkę, która oprócz skrzynki „Inne” jest miej­scem intym­nym. Porów­nał­bym ją do skrzynki pocz­to­wej.

ROZWIĄZANIE #2

Wyko­rzy­sta­łem atry­buty, które są przy­pi­sy­wane do każ­dej akcji. Działa to tak, że jeżeli użyt­kow­nik wybrał opcję Sub­skry­buj codzien­nie, to został mu przy­pi­sany atry­but. Atry­buty to Twoje seg­menty osób, które są przy­po­rząd­ko­wane do danej kate­go­rii. Następ­nie do każ­dego seg­mentu auto­ma­ty­zu­jesz wysyłkę tre­ści. Taka sama zasada spraw­dza się przy wypi­sy­wa­niu. Użyt­kow­nik, który wykona okre­śloną akcję, otrzy­muje konkretny atry­but.

Dostar­cza­nie pra­sówki przy­po­mina zatem wysyłkę e-maili do danego seg­mentu. Za pomocą ope­ra­to­rów możesz dodat­kowo zawężać i wyklu­czać osoby. W moim przy­padku wyko­rzy­stuję atry­buty, które oznaczają potwier­dze­nie zapisu, a jed­no­cze­śnie wyklu­czam osoby, które się wypisały. Działa!


PROBLEM #3

Popeł­ni­łem ten błąd dwu­krot­nie! Ten błąd wpro­wa­dził poważne zamie­sza­nie. W pew­nym momen­cie sam wąt­pi­łem, że panuję nad sytu­acją. Pro­blem doty­czy wyko­rzy­sty­wa­nia jed­nego atry­butu dla wielu blo­ków. W efek­cie spę­dzi­łem dłu­gie godziny na prze­pra­sza­niu czy­tel­ni­ków ręcz­nie. I teraz też prze­pra­szam!

Jeżeli Twój bot posiada wię­cej niż jedną opcję wyboru, to koniecz­nie o tym pamię­taj. W prze­ciw­nym wypadku atry­buty będą się nad­pi­sy­wać i zapa­mię­tany zosta­nie tylko jeden wybór. Unie­moż­liwi Ci to póź­niej okre­śle­nie użyt­kow­ni­ków po wię­cej niż jed­nej war­to­ści.

ROZWIĄZANIE #3

Do każ­dego bloku, czy ścieżki przy­pisz mak­sy­mal­nie jeden atry­but. Dla modułu zapisu wybierz inny, a dla kate­go­rii inny. W moim przy­padku do okre­śle­nia zapisu uży­wam atry­butu {{sub­scri­be­d}}, zaś do okre­śle­nia formy {{for­ma}}. Dzięki temu mogę pre­cy­zyj­nie okre­ślać grupę odbior­ców.


[easy-subscribe design=”design2″]

PROBLEM #4

Sek­cja odpo­wie­dzi odpo­wiada za odpo­wie­dzi na kon­kretne zapy­ta­nia użyt­kow­ni­ków. Two­rząc pierw­sze 50 odpo­wie­dzi nie zorien­to­wa­łem się, że każdy wariant należy oddzie­lić spa­cją.

Przy­go­tuj listę moż­li­wych odpo­wie­dzi na kon­kretne pyta­nia poten­cjal­nych użyt­kow­ni­ków. Im więk­sza będzie, tym atrak­cyj­niej­szy będzie dla dru­giej osoby.

ROZWIĄZANIE #4

Każde kolejne słowo, które ma wyzwa­lać okre­śloną akcję roz­dziel spa­cją (tak jak na gra­fice poni­żej). W innym wypadku odpo­wie­dzi nie będą dzia­łały. Ponadto przez pierw­sze dni szcze­gólną uwagę zwróć na to, w jaki spo­sób piszą Twoi użyt­kow­nicy. Może się bowiem oka­zać, że musisz dodać bra­ku­jące odpo­wie­dzi. Warto przy­pi­sać różne warianty pisowni, odmiany, czy skró­tów.


PROBLEM #5

W bocie wyko­rzy­stuje także narzę­dzia zewnętrzne m.in. kanał RSS do pobie­ra­nia zawar­to­ści strony. We wcze­snym eta­pie wyko­rzy­sty­wa­łem do tego narzę­dzie płatne – Fet­chRSS. Testu­jąc roz­wią­za­nie przez 7 dni mia­łem okres testowy. Kiedy oka­zało się, że go nie potrze­buję, to zapo­mnia­łem go odłą­czyć od bota. Doszło do sytu­acji, gdzie czy­tel­nicy dostali infor­ma­cję o tym, że mój okres testowy wła­śnie upły­nął.

Upew­nij się, że narzę­dzia, które wyko­rzy­stu­jesz, są aktywne lub jeżeli prze­sta­łeś z nich korzy­stać, lub to, czy zostały odłą­czone od bota.

WSKAZÓWKA #5

Wpro­wa­dza­jąc zmianę w danym bloku, sprawdź, czy nie wpływa ona na pozo­stałe ele­menty. W loka­li­za­cji takich miejsc pomoże Ci roz­ry­so­wany plan w for­mie drzewa. Aktu­ali­zuj je wraz z roz­wo­jem bota. Sta­raj się nano­sić wszyst­kie klu­czowe zmiany, czy atry­buty.


BŁĘDY ZMUSIŁY MNIE DO PRZEBUDOWY BOTA. DWUKROTNIE.

Wszyst­kie wyżej wymie­nione błędy wymu­siły na mnie dwu­krotną prze­bu­dowę bota. Była to naj­więk­sza porażka tego pro­jektu od początku, gdy powstał. Zosta­łem zmu­szony do roze­sła­nia wia­do­mo­ści z prośbą o ponowną sub­skryp­cję. Wszyst­kie osoby, które chciały otrzy­my­wać Pra­sówkę zSieci musiały ponow­nie się zapi­sać. Nawet gdy zro­biły to wcze­śniej. To jakby do wszyst­kich osób, które zapi­sały się na Twój new­slet­ter wysłać maila, aby zapi­sały się ponow­nie. Straty są nie­unik­nione.

W wia­do­mo­ści opi­sa­łem całą sytu­ację oraz przed­sta­wi­łem, na czym pole­gał błąd. Upew­ni­łem się tylko, że komu­ni­ka­cja na Mes­sen­ge­rze powinna być roz­mową. W wyniku zmian, które były odpo­wie­dzią na potrzeby użyt­kow­ni­ków udało mi się tra­fić do 60% osób, co prze­ło­żyło się na 363 sub­skryp­cje. Dzię­kuję!

Czy to się serio opłaca, czyli trochę liczb i faktów.

  • Mes­sen­ger to miej­sce, które cie­szy się wysoką aktyw­no­ścią. Wia­do­mo­ści wyświe­tlają się jako kolejna roz­mowa. Jest świet­nie przy­sto­so­wany do mobile, a gdy użyt­kow­nik prze­gląda wer­sję desk­to­pową otwiera mu się okno roz­mowy. Ciężko jest nie­zau­wa­żyć wia­do­mo­ści i powia­do­mie­nia. Two­rząc anga­żu­jące tre­ści, możesz liczyć na wyso­kie wskaź­niki zaan­ga­żo­wa­nia.


  • To roz­wią­za­nie, które zosta­wia daleko w tyle wszyst­kie pozo­stałe kanały pod wzglę­dem kli­kal­no­ści. W porów­na­niu z new­slet­te­rem (nawet tym od Tka­czyka) liczby robią wra­że­nie. Wskaź­nik klik­nięć waha się w oko­li­cach 55%. Dla marek, zespo­łów con­ten­to­wych, czy blo­ge­rów to świetna wia­do­mość. Dając moż­li­wość dostępu bez­po­śred­nio z poziomu Mes­sen­gera możesz liczyć na duże zain­te­re­so­wa­nie.


  • Cykl aktyw­no­ści użyt­kow­ni­ków także robi wra­że­nie. Z upły­wem czasu aktyw­ność utrzy­muje się na zbli­żo­nym pozio­mie. Po zmia­nach wpro­wa­dzo­nych 28 lutego udało się ten wskaź­nik podnieść. I tutaj będę nudny, ale tylko cią­gły roz­wój danego kanału może spra­wić, że osią­gniesz jesz­cze lep­sze wyniki.


Wnioski, czyli moje trzy grosze.

Gdyby ktoś poka­zał mi to roz­wią­za­nie i moż­li­wo­ści kilka mie­sięcy temu to dziś zapewne pra­sówkę czy­ta­łoby nie setki, a tysiące osób. Możliwości, jakie ofe­ruje Mes­sen­ger jako kanał komu­ni­ka­cji są olbrzy­mie. Są także odporne na Edge­Rank, czyli algo­rytm wyświe­tla­nia tre­ści w news­fe­edzie. Pozwala na inte­rak­cje z użyt­kow­ni­kiem o każ­dej porze. Czy­tel­nik otrzy­muje odpo­wiedź nie­za­leż­nie od tego, czy wła­śnie oglą­dam Net­flixa, czy sie­dzę w kinie. Oczy­wi­ście nic nie zastąpi budo­wa­nia rela­cji z praw­dzi­wym czło­wie­kiem, dla­tego każdą roz­mowę spraw­dzam oso­bi­ście. Dzięki temu wpro­wa­dzam poprawki i słu­cham zda­nia użyt­kow­ni­ków.

Od momentu wpro­wa­dze­nia formy listy lin­ków bez­po­śred­nio na Mes­sen­ge­rze, bez koniecz­no­ści wcho­dze­nia na blog liczba wyświe­tleń pra­sówki na blogu zma­lała o połowę. Obec­nie odwie­dza ją około 100 osób dzien­nie. Przed tą funk­cjo­nal­no­ścią czy­tało ją dzien­nie około 180 osób. Jed­nakże jeżeli potrak­tu­jesz to jako dodat­kowy kanał komu­ni­ka­cji i budo­wa­nia świa­do­mo­ści to spa­dek nie powi­nien być wyznacz­ni­kiem. Dla przy­kładu sku­tecz­ność dzia­łań możesz mie­rzyć za pomocą zaan­ga­żo­wa­nia.

Czy było warto?

Myślę, że najlepiej oddać głos użytkownikom. Opinie poniżej pochodzą z grupy social media z wpisu, który opublikowałem. Dostępne są pod tym linkiem.

Bot na facebooku case study


Narzędzia i pluginy, które wykorzystuję.

  1. Zapier – to ser­wis, za pomocą któ­rego inte­gruję Chat­fuel z czyt­ni­kiem RSS. Nie chcę nie­po­trzeb­nie wydłu­żać, więc jeżeli jesteś zain­te­re­so­wany szcze­gó­łami kon­fi­gu­ra­cji, to napisz do mnie. Chęt­nie pomogę i odpo­wiem na wszel­kie pyta­nia.

  2. Personalizacja – wyko­rzy­stuj dane, które ma Face­book. Za pomocą ope­ra­to­rów dostęp­nych w narzę­dziu możesz per­so­na­li­zo­wać wia­do­mo­ści.
  3. Atrybuty – za ich pomocą mogę seg­men­to­wać odbior­ców i przy­pi­sy­wać ich do kon­kret­nych grup. Umoż­li­wia to póź­niej­sze targetowa­nie do wybra­nej grupy osób.

Ile czasu poświęcam oraz co dalej?

Nie licząc czasu, który poświę­cam codzien­nie na prze­czy­ta­nie oraz prze­gląd­nię­cie arty­ku­łów i źró­deł (prze­glą­dam ich około 800 dzien­nie) to myślę, że całość zaj­muje około dwóch godzin. Naj­wię­cej czasu pochła­nia codzienna aktu­ali­za­cja listy lin­ków, które są dostar­czane bez­po­śred­nio na Mes­sen­ge­rze. Nie­stety nie zna­la­złem spo­sobu, aby ten pro­ces w pełni zauto­ma­ty­zo­wać, dla­tego zawar­tość codzien­nie aktu­ali­zuję ręcz­nie – spra­wia mi to ogrom satys­fak­cji! Kolej­nym ele­men­tem, który zabiera kil­ka­dzie­siąt minut jest wrzu­ce­nie postu na bloga oraz zapla­no­wa­nie publi­ka­cji w Buf­fe­rze.

[easy-subscribe design=”design2″]

Co dalej?

Trwają już prace nad nowym modu­łem, który pozwoli zaan­ga­żo­wać użyt­kow­ni­ków także poza tre­ściami zwią­za­nymi z Pra­sówką zSieci. Mam tu na myśli głów­nie gry, quizy wyko­rzy­stu­jące moż­li­wo­ści bota i zaha­cza­jące o tema­tykę social media.

Myślę, że w ciągu naj­bliż­szych dwóch, może trzech tygo­dni, zostaną uru­cho­mione reklamy pro­mu­jące moją pra­sówkę. Cie­kaw jestem jakie efekty osią­gnę, docie­ra­jąc pre­cy­zyj­nie do osób poten­cjal­nie zain­te­re­so­wa­nych. Pozwoli mi to osią­gnąć cel 1000 sub­skry­ben­tów w znacz­nie krót­szym cza­sie.

Otrzy­ma­łem dwie pro­po­zy­cje od firm, które były zain­te­re­so­wane pro­mo­cją swo­jego con­tentu w kanale Pra­sówki zSieci. Odpo­wiedź w tej kwe­stii zawsze będzie taka sama, że Pra­sówka zSieci nie jest miej­sce do spon­so­ro­wa­nych tre­ści. Idea, jaka stoi za tym for­ma­tem, jest pro­sta – dostar­czać naj­waż­niej­sze infor­ma­cje ze świata social media i mar­ke­tingu. Reklama tu nie pasuje.


Panie kierowniku, a o co tyle krzyku? Przekonaj się!

Pra­sówka zSieci to zbiór naj­waż­niej­szych infor­ma­cji ze świata social media i mar­ke­tingu. Publi­ko­wana codzien­nie rano od ponie­działku do piątku w for­mie listy. Dostępna jest zarówno na blogu, jak i na Mes­sen­ge­rze! Co to ozna­cza? Naj­waż­niej­sze infor­ma­cje tra­fiają bez­po­śred­nio na Two­jego Face­bo­oka, bez koniecz­no­ści zaglą­da­nia na fan­page, czy blog. Jedyna co musisz zro­bić, wysłać wia­do­mość na moim fan­page: https: //m. me/ma­te­usz­czech. blog

kalendarz treści

Udostępnij:
POPRZEDNI WPIS
Prasówka zSieci. 3 marca.
CZYTAJ NASTĘPNY WPIS
Prasówka zSieci. 6 marca.
O autorze
Mateusz Czech

Sporo czasu spędzam w sieci. Przez ten czas odkryłem setki narzędzi. Są wśród nich te, które mogą pomóc Ci w codziennej pracy. Ponadto jestem gadżeciarzem i fanem technologii. Prywatnie fan Apple. Zawodowo związany z Brand24.

close
Thanks !

Thanks for sharing this, you are awesome !

Przeglądanie witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie Więcej informacji

Ciasteczka cookies na tej stronie są włączone, aby dostarczyć Ci najlepszy możliwy sposób przeglądania. Jeśli kontynuujesz przeglądanie strony, bez zmiany sowich ustawień o ciasteczkach, lub klikniesz "Akceptuj", wyrażasz na to zgodę.

Zamknij